Serveis


Enginyeria

Instal·lacions, energies renovables, legalitzacions d’activitats i seguretat industrial

Serveis
Els serveis integrals d’enginyeria al projecte de construcció o ampliació d’edificacions industrials, comercials, agroalimentàries o terciàries exigeixen un disseny,  projecte i direcció  rigorosos de totes les instal·lacions per tal d'assolir els objectius de funcionalitat, seguretat  i confort de l’edificació construïda.

Per assolir aquests objectius, EGEIN enginyeria es responsabilitza del disseny, càlcul i direcció del conjunt  d’instal·lacions necessàries, com poden ser l’electricitat en mitja i baixa tensió, climatització, instal·lacions de  protecció  contraincendis, telecomunicacions i senyals febles, ventilació industrial, gas, aire comprimit, vapor, productes químics, equips a pressió,  aparells elevadors, o  instal·lacions industrials.

EGEIN enginyeria redacta i gestiona davant dels Organismes oficials Competents la legalització de  l’activitat i  l’obtenció de tots els  permisos necessaris, relatius a  les instal·lacions subjectes a seguretat  industrial.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019