Serveis


Construcció per tipologia

Naus i edificacions d’estructura i tancaments metàl.lics

Serveis
EGEIN Construccions disposa d’una experiència de més de 40 anys com estructurista en el disseny, càlcul i muntatge d’estructures metàl.liques d’acer mitjançant pòrtics d’estructura primària formada  per perfils de biga armada amb inèrcia variable articulada en la fonamentació per l’optimització del pes i cost de l’estructura, aconseguint grans llums sense pilar intermig, i estructura secundària mitjançant perfils en continu galvanitzats i conformats en fred, estudiant en funció del projecte la millor solució tècnica en perfil de biga armada, perfil laminat en calent, bigues gelosia o la solució òptima en funció dels requeriments del projecte.

La nostra experiència i coneixement en el camp de l’edificació és global, realitzant l’estudi,  disseny i execució de la fonamentació en funció de les característiques geotènciques del terreny i les  reaccions estructurals, i proposant en funció del projecte les millors solucions tècniques i econòmiques per la realització  de  l’envolvent de l’edfici per façanes, cobertes i obertures, amb els requeriments tècnics i garanties d’estanqueïtat, aïllament amb ruptura de ponts tèrmics, comportament al foc, característiques de revestiments per ambients químics agressius, humitats elevades, etc., amb la disposició de les solucions constructives que millor s’adaptin al projecte, com són  les cobertes tipus deck, els panells de tancament amb poliuretà injectat o fibres minerals, doble pell in situ, panells d’alumini, composite, etc. amb múltiples i innovadores possibilitats d’acabement arquitectòniques i decoratives.

EGEIN Construccions posa al servei dels seus clients el know-how d’un equip tècnic format per enginyers industrials, arquitectes tècnics i equips de muntatge altament especialitzats i amb una dil.latada experiència en el camp de les estructures i tancaments metàl.lics en el  sector de  la constucció industrial, comercial i terciària.
Contacte
Social

Localització

© Egein 2019